225 Hai Bà Trưng Street, 6th Floor
District 3, HCM City, Việt Nam

Email: info@aseantc.org
Phone: 0937 44 55 77

Download PHIẾU ĐĂNG KÝ (HỢP ĐỒNG) GIAN HÀNG

Hội chợ Thương mại và Du lịch ASEAN 2018
tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 25-31 tháng 05 năm 2018.

ASEAN Trade and Tourism Fair 2018
in Da Nang City, Vietnam on May 25-31, 2018.

Muốn đăng ký gian hàng, vui lòng bấm vào "PHIẾU ĐĂNG KÝ (HỢP ĐỒNG) GIAN HÀNG" bên trái.
To register for the booth, please click onto the page on the left hand side.


The End. Homepage